രാമ രാമ...

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • rajeesh kumar k.k # kerala
  • superb bhairavan.... you are doin an awsome work.. ella samakaaleena prashnangalum narmathinte akambadiyode koodi thane iniyum ith pole awatharippikan pattatte ennu aashamsikkunnu.... Great Work Rajeesh
  • Reply  *  Like * Feb 17, 2009
  • hari # trivandrum
  • കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന ലെങനങ്ങള്‍ . വളരെ വളരെ നന്നായിടുണ്ടുത് .
  • Reply  *  Like * Dec 27, 2007
  • niaz # dubai
  • Excellent articles!!!!!!!!!
  • Reply  *  Like * Dec 24, 2007
  • kenson.v.mathews # dubai
  • wish you all the best for the success ofthe future, interesting political & common critisisem
  • Reply  *  Like * Dec 21, 2007
  • aby # dubai
  • I do agree with your opinion. What we need is people who can think like you did , out of the box without bias & prejudice.
  • Reply  *  Like * Nov 7, 2007