മാര്‍ക്സ് - ഏംഗല്‍സ് 20-20 ടൂര്‍ണമെന്റ്

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • firoz # delhi
  • dear hairavan, wish you all success for your coming endeavours...
  • Reply  *  Like * Nov 11, 2008
  • padmakumar ta # tvm
  • please email me copy of malayalam typing format i forgot to type malayalam......yourown asleelan
  • Reply  *  Like * Feb 1, 2008
  • mubarack # kuwait
  • ഒരായിരം സംവത്സരങ്ങള്‍ കഴിഞാലും cpm ലോകത്ത് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പ്രസ്താനമായി നിലകൊല്ലും, പക്ഷേ കമ്മൂണീസ്ടായ്യീ ആരും തന്നെ ഉണ്‍ടാവില്ലെന്നു മാത്രം.
  • Reply  *  Like * Jan 31, 2008
  • friend of bhairavan # kerala
  • Log live Bhairavan. These are the words which I want to say to the blood thirsty tyrant politicians of Kerala.
  • Reply  *  Like * Nov 19, 2008
  • mubarack # kuwait
  • ആനയ്ക്ക് മദം ഇളകാം എന്നാല്‍ മദദിന് ആനയിലകി എന്ന പോലെയാന്ന് cpM-ണ്‍റ അവദസ്റ്റ്. കമ്യൂണീശ്ട് സോശയ്യലീശം ഒരു ചാപില്ലയ്ലലാദെ .....
  • Reply  *  Like * Jan 20, 2008