ഞങ്ങളെപറ്റി രണ്ടു വാക്ക്

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • shibu mathew # riyadh
  • Excellent research. All the best from my side
  • Reply  *  Like * Nov 11, 2008
  • anilkumar # kochi
  • Bhairavaaa, njangal kammunistkaare vimarshikkunnath nirthuka.Njnagal engane cheyyanamennu njangal theerumaanikkum. Vimarshanam njangalkkishtamalla. Raashtreeya Paropajeevikalaaya njangale "Arashtreeyam" paranju virattenda. Ketto. (Vayattathadikkathe, Bhairava).
  • Reply  *  Like * Nov 9, 2008
  • zuba # doha
  • bhairavan is the need of the nation to save the nation from the communist varattu chori...
  • Reply  *  Like * Nov 7, 2008
  • sudheer kumar # dubai
  • Nice one...
  • Reply  *  Like * Nov 5, 2008
  • latheesh # dubai
  • വളരെ നല്ല ലേഖനങള്‍...
  • Reply  *  Like * Nov 2, 2008