ഗുസ്തി, ഇടി, വെടി

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • benedict varghese # dubai
  • Good, Very Good All the bests.... keep continue..
  • Reply  *  Like * Nov 8, 2008
  • sunilkumar # kozhikode
  • As the sky breaks into a beautiful Sunrise ...may GOD open the window of heaven to shower U lots of blessings...Good Morning
  • Reply  *  Like * Sep 15, 2008
  • munas # kerala
  • good one..
  • Reply  *  Like * Aug 31, 2008
  • saifuddeen # abudhabi
  • Harthal venamo vendayo ennathu next electionil janangal vote cheythu theerumanikkum.....entha? shariyalle
  • Reply  *  Like * Aug 31, 2008
  • saifuddeen # abudhabi
  • urangunna Keralame...Unarooo...
  • Reply  *  Like * Aug 31, 2008