പൂജിക്കാന്‍ മറന്ന രഹസ്യായുധം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • naseer muhammed # ayoor
  • ഒടുവില്‍ ഞാനും പെട്ടു. ഇനി ചുമക്കുക തന്നെ
  • Reply  *  Like * May 9, 2009
  • biju # bangalore
  • Bairavan Kalakki
  • Reply  *  Like * Dec 27, 2008
  • aji # bahrain
  • Something special to read here @ desert l&
  • Reply  *  Like * Nov 5, 2008
  • vinu vadakkan # vadakkan
  • he may be one of the best players india has ever produced. but the youth should also get a chance.
  • Reply  *  Like * Oct 12, 2008
  • sunil tharakan # bangalore
  • true that he has not got the respect he deserved. anyway let us hope he makes this last series a memorable one.
  • Reply  *  Like * Oct 8, 2008