സ്പിരിറ്റും സ്പിരിച്ച്വാലിറ്റിയും

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • kkumar # jubail
  • അഹങ്കാരംപരയാതു മകനെ
  • Reply  *  Like * Feb 20, 2009
  • sanalmg #
  • Good Work! Congratulations!!!
  • Reply  *  Like * Jan 26, 2009
  • jingle # kannur
  • nannayirikkunnu bhairavante varthakal
  • Reply  *  Like * Jan 21, 2009
  • roji p rajan # bangalore
  • "KALIKALA VAIBHAVAM" ENNALLATHE ITHINOKKE ENTHU PARAYAN.. !!!
  • Reply  *  Like * Dec 4, 2008
  • aby skaria # bangalore
  • Please check the following details I got from net. If its true Please forward this to all. Dear all Did you know that there is a system in our constitution, as per the 1969 act, in section "49-O" that a person can go to the polling booth, confirm his identity, get his finger marked & convey the presiding election officer that he doesn't want to vote anyone! Yes such a feature is available, but obviously these seemingly notorious leaders have never disclosed it. This is called "49-O". Why should you go & say "I VOTE NOBODY"... Because, in a ward, if a c&idate wins, say by 123 votes, & that particular ward has received "49-O" votes more than 123, then that polling will be cancelled & will have to be re-polled . Not only that, but the c&idature of the contestants will be removed & they cannot contest the re-polling, since people had already expressed their decision on them . This would bring fear into parties & hence look for genuine c&idates for their parties for election. This would change the way, of our whole political system... It is seemingly surprising why the election commission has not revealed such a feature to the public.... Please spread this news to as many as you know...... Seems to be a wonderful weapon against corrupt parties in India... Show your power,expressing your desire not to vote for anybody, is even more powerful than voting... So don't miss your chance. So either vote, or vote not to vote (vote 49-O) & pass this info on... "Please forward this mail to as many as possible, so that we, the people of India, can really use this power to save our nation". Use your voting right for a better INDIA.
  • Reply  *  Like * Dec 2, 2008