ഫാദര്‍ ഓഫ് ഗുഡ് ടൈംസ്

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • sibichen # bangalore
  • Excellent writing. The 'Out of the box' perspective is really incisive. Great work
  • Reply  *  Like * May 8, 2009
  • kallanbhairavan # kozhikode
  • Why these much Probe for this bid...Mr Mallya???We know you are a Slumdog_Millionaire in the world. Because one British movie called Indians Slum Dogs & rectified through Oscars. Every foreighner's eyes Indians are Slums, If any person in India said they are millionaire..Sorry sir, You are Slumdog Millinaire,know it... NB: We should suspect In Bangalore Muthalik created MORAL POLICE ATTACK against WOMEN IN PUB, THAT MIGHT BE AIMS @ THIS GANDHIAN_RAJAVU
  • Reply  *  Like * Mar 10, 2009
  • rithesh # bangalore
  • Hello Bhairavan, The Article on Mr. Mallya was good . I would like to share a quote by Vijay Mallya which is largely being cirulated all over ... " A beutiful dress is of no use untill it inspires some one to take it off" Regards Rithesh
  • Reply  *  Like * Mar 8, 2009
  • aneez # doha-qatar
  • yes something should be disegreed....ofcource some.....
  • Reply  *  Like * Mar 8, 2009
  • babu # muscat
  • താങ്കളുടെ ഈ കാഴചപ്പാട് തികച്ചും അനുയോജ്യം. വ്വിലമതിക്കാനാവാത്ത കോഹിനൂര് രത്നവും, മയൂര സിംഹാസനവുമെല്ലാം അടിച്ച് മാറ്റി കൊണ്ട് പോയവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനോ ആവശ്യപ്പെടാനോ ഇല്ലാത്ത നമ്മള്‍, എന്തിനു ദാനം ചെയ്ത വസ്തുക്കലുടെ പിറകെ പോകണം.മദ്യ രാജാവായതു കൊണ്ട് മല്ലയ്യ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പുഛത്തോടെ നോക്കി കാണുന്നതും ഭൈരവന്റെ നിഷ്പക്ഷ വീക്ഷണതെതെ ബാധിചുവോ എന്നും ഒരു സംശയം... അത്രെയുള്ളൂ...ഭൈരവ സമാചാരം തുടറ്ന്നും ഒരു ബൗദ്ധിക കസറ്ത്തിനുള്ള പ്രചൊദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
  • Reply  *  Like * Mar 8, 2009