ദേവിക്ക് ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് മാഹാത്മ്യം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • surej abraham # dubai
  • nice to read, more than laugh
  • Reply  *  Like * Jun 14, 2009
  • sasi gopalan # trivandrum
  • Hi bhairavan, I have seen your Nov 1 Kerala hartal cal&er. Do u have any updates on the same? If yes, plz publish. regards, Sasi Gopalan
  • Reply  *  Like * Mar 27, 2009
  • praveen # cochin
  • ട്രേഡ് മാര്‍ക്ക് ഇല്ലെങ്കില്‍ നാളെ ചിലപ്പോള്‍ ദേവി ഇരുന്നിടത്ത് നാളെ വേറെ പ്രതിഷ്ട വന്നെന്നിരിക്കും.
  • Reply  *  Like * Mar 25, 2009
  • kaalan # doha
  • ഭൈരവാ.. തനിക്ക് നമ്മെക്കാളും തിരക്കോ... തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭവങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലേ .. അതോ കണ്ടില്യന്നു നടിക്കാണോ ...
  • Reply  *  Like * Mar 18, 2009
  • kaalan # doha
  • വണക്കം .... എന്നെ പരിചയം കാണും ... ഞാന്‍ എല്ലായിടത്തെയും പോലെ ഇവിടെയും എത്തി .. എല്ലാവരെയും കാണണം ... അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക ... കാലന്‍
  • Reply  *  Like * Mar 18, 2009