ശിഖണ്ഡികളേ ഇതിലെ ഇതിലെ...

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • ppg # kalikavu
  • Best kanna best
  • Reply  *  Like * Oct 11, 2009
  • niyazuu # dubai
  • itz not boring... but not good.. anyway keep attachmentz
  • Reply  *  Like * Aug 26, 2009
  • alfred thomas # thrissur
  • Ithu aparanmare kurichulla leganathe patti aanu. Biharil aparanmare kondu prayojanam illa. Karanam avide peru nokiyalla aalugal vote cheyyunathu.. chihnam nokiyanu. Avide peru vayikan ariyunavar viralamanu !!
  • Reply  *  Like * Jul 10, 2009
  • rakesh # trivandrum
  • Really nice posts, I like to read them.. Kudos Bhairava !!
  • Reply  *  Like * Jul 9, 2009
  • arunkumar km # bathinda
  • Its very nice to reading
  • Reply  *  Like * Jul 8, 2009