'നര്‍മ്മ'ഭൂമി !!!

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • amal # idukki
  • ഭൈരവാ താങ്കള്‍ ഭീകരന്‍ തന്നെ ...
  • Reply  *  Like * Oct 22, 2012 - @ 08:10 pm
  • reshmi # dubai
  • Very good bhairavan... keep it up...
  • Reply  *  Like * Feb 15, 2011
  • rajesh # bahrain
  • kollam
  • Reply  *  Like * Apr 6, 2010
  • sijo # aluva
  • Bhairava ningal cheyyunnathu valare nalla karyamanu... thankalil ninnum iniyum orupadu pratheekshikkunnu....
  • Reply  *  Like * Oct 30, 2009
  • musammil.cc # india
  • " yadaartha veerante (pathrathinte) shakthi"
  • Reply  *  Like * Oct 28, 2009