പടച്ചോന്റെ പേരില്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • jim # canada
  • Well said Bhairavan. Some muslim ediots are so haraampirannavanmar!
  • Reply  *  Like * Oct 25, 2012 - @ 01:10 am
  • basheer # thikkodi
  • very good
  • Reply  *  Like * Apr 14, 2009
  • satheeshbabu # bangalore
  • Bhairanji thosiiiii great ho.... Oru paniyum cheyaaathey ellllam padachon undakiyatha ennu paranchu 24 manikooorum padachoney vilichu Ellla kolllaruthaymakalum cheyunnna kore puthiya Islam jeeevikalaaanu ithinellam karanam.Avarku nalla bhudhi undhavan padachonodu praarthikaaam
  • Reply  *  Like * Dec 28, 2009
  • thomas a # usa
  • Please send me bhairava Samacharam Thanks Thomas A. Dallas, USA
  • Reply  *  Like * Dec 23, 2009
  • riyas # dubai
  • Jmaathe Ulama is not the ultimate fatwa board for indian muslims,. or world muslims,, then y you are trying to put these to all indian muslims,. ?? if you dont know wht is the exact issues, & islamic subjects,, dear fellows.. pls keep silent..!!
  • Reply  *  Like 1 Likes * Nov 16, 2009