അയ്യാ, 'A' സേര്‍ത്ത് കാപ്പാത്തുങ്കോ...

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • haris # koppam
  • ഭൈരവാ...ലുക്ക്‌ മാറ്റിയാലും...സ്വഭാവം മാറ്റരുതേ എന്നപേക്ഷ...
  • Reply  *  Like * May 29, 2012 - @ 09:05 pm
  • anantha narayanan # bangalore
  • ഹര്‍ത്താലിനും ഇനി ഒന്ന് പേര് മാറ്റി നോക്കിയാല്‍ കേരളം രക്ഷപ്പെടുമെങ്കില്‍ അത് ഞാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. ഹര്‍ത്താല്‍ ഇല്ലാത്ത കേരളം സ്വപ്നം കണ്ടു നടക്കും ഒരു ദിവാ സ്വപ്നക്കാരന്‍
  • Reply  *  Like * May 29, 2012 - @ 11:05 am
  • najiya # manjeri
  • nice to read your writings.. all d best
  • Reply  *  Like * Aug 8, 2010
  • don # kannur
  • Really Superb yarrrrrrrrrr
  • Reply  *  Like * Aug 3, 2010
  • hari # dubai
  • Bhairavanu namaskaram...putiya aalanu..ellam onnum vayikkan time kittiyillaaa..abhiprayam purake ariyikkan
  • Reply  *  Like * May 10, 2010