കളിയല്ല കാര്യം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • shahid # bangalore
  • അതെന്തയാലും കര്യം സരി തന്നെ
  • Reply  *  Like * Apr 24, 2010
  • pradeep # india
  • ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ളില്‍ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ചെളി അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പണി ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതിന്റെ ഇളക്കം കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നീടും കുറേക്കാലം ചുമ്മാതിരുന്ന് ചെളി സമ്പാദിക്കാം. അവസരം വരുമ്പോള്‍ അലക്കുകയും ചെയ്യാം.
  • Reply  *  Like * Apr 20, 2010
  • morris # jaipur
  • പിന്നെയും ഉറങി പൊയൊ ?
  • Reply  *  Like * Apr 13, 2010