ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • melvin # los angeles
  • Your ears are not able to listen to the good things they ever say about India, haaah?!! I assume your ears are only tuned to listen to the bad & negative things anyone says about India!!! Obama had said more positive things about India & Indians than the negatives... maybe you should open up more!!!
  • Reply  *  Like * Aug 13, 2012 - @ 06:08 am
  • rakesh # calicut
  • പറയുന്നതോകെ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ നമ്മുണ്ടേ പ്രടനമംദ്രി
  • Reply  *  Like * May 30, 2012 - @ 11:05 am
  • jithesh # calicut
  • Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, & more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, & creates a vision for tomorrow.”
  • Reply  *  Like * Feb 28, 2011
  • jithesh # calicut
  • BHAIRAVAAAAAAAAAAAAAA YOU ARE SO SWEEEEEET WELLDONE BHAIIIIII
  • Reply  *  Like * Feb 28, 2011
  • santhosh kanattai # muscat
  • bharavan chettaaaa...എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്‌. ഇത് വെറും തമാശ ആയി മാത്രം എടുക്കരുത്. നിങ്ങളെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയി ആഡ് ചെയ്ത അന്ന് മുതല്‍... നിങ്ങള്‍ ദിവസവും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ മാറി മാറി വരുന്നു... എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇത് നിര്‍ത്താന്‍ പറ്റിയില്ല. ഇതിനെ പറ്റി ഞാന്‍ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു. പിന്നെ ഞാന്‍ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അമ്മ പറഞ്ഞു‌... പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കിടന്നാല്‍ മതി പിന്നെ പേടി സ്വപ്നം ഒന്നും കാണില്ല എന്ന്. വാസ്തവം. അത് പരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം ഇപ്പോള്‍ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. സസ്നേഹം santhosh k @adwaith
  • Reply  *  Like 1 Likes * Feb 14, 2011