ചത്തത് ഓസീസെങ്കില്‍...

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • santhosh kanattai # muscat
  • laxman alla eee laxman ram anallooo for test cricut....... laxaman 1 down kalikkanam appoo kanam recards kal thakarunnathu
  • Reply  *  Like * Feb 14, 2011
  • ravi kumar ambadi # hyderabad
  • You are not just mad.But intelligently mad. In Greece people might have poisoned you. In israel people might have crucified you. But I love you so much.And In love your crazy thoughts too. Wishing you all the best
  • Reply  *  Like * Nov 3, 2010
  • divya # dubai
  • Is a nice programe.I want to leran more from your samacharam.Divya
  • Reply  *  Like * Nov 2, 2010
  • vipin chandran # tripunithura
  • Maravirogam bhadhichu vivadangalil ramichu harthalinayi dhahichu madhyathe prapichu madirakshiye bhramichu dina-rathrangal thalli neekkunna maram&anaya Malayaliyude manassilekku kaattum velichavum kadathi vidunna BHAIRAVA JALAKATHINU ABHIVADHYANGAL!
  • Reply  *  Like * Oct 11, 2010