തമ്മില്‍തല്ലല്‍ ഷോ

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • ratheesh # bangalore
  • ഞാന്‍ ആ ട്ടരൈന്‍ ഇല്‍ ഉന്ദായിരുന്നെന്നെങ്കില്‍ ചയിന്‍ വലിക്കും നു ഉരപ്പു പരയാന്‍ പറ്റാതതതു കൊന്ദു ഇതിനെതിരെ ഒന്നു പ്രതികരഇക്കുന്നില്ല.
  • Reply  *  Like * Aug 22, 2011
  • lubna a p # pattambi
  • nannayittundu....response inganeyum aavam... njanadakkamulla samoohathinte kannu thurappikkuvan mathramai....
  • Reply  *  Like * Aug 19, 2011
  • harshi # cochi
  • BRILLIANT JOB KERALA LOVES YOU DEAR BHAIRAVAN...
  • Reply  *  Like * Mar 3, 2011
  • dhaneesh # killimangalam
  • i would like to tell thanks to all of u for this type commends
  • Reply  *  Like * Feb 21, 2011
  • ramesh # trichur
  • Give half Salary of all the RPF employs of Shornur to soumya's family for one year as a punishment for their fault.
  • Reply  *  Like * Feb 20, 2011