ഇല്ലാത്തതിനെയും വിറ്റുകാശാക്കാം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • llindo # italy
  • വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ഇനിയും അധികം പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു.
  • Reply  *  Like * Mar 29, 2011
  • llindo # italy
  • very good . i really enjoy & appreicate. we need it more
  • Reply  *  Like * Mar 29, 2011
  • khader # manacaud
  • hi bhairava jaalakam valare ishtapettu , ndtv india gusthakhi maaf pole very gud, np rajendran mathrubhumo sirne ariyum khader (apsara)manacaud trivanrum
  • Reply  *  Like * Mar 22, 2011
  • jerry # omalor
  • അസലായഇട്ടുന്ദു
  • Reply  *  Like * Mar 16, 2011