ജഗതി v രഞ്ജിനി

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • dr. alex vergis c. george # east africa
  • ഭൈരവാൻ ഈസ്‌ വെരി ഗുഡ് . ഒരു മലയാളിയുടെ ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ !!!!!
  • Reply  *  Like * Jun 27, 2014 - @ 03:06 pm
  • saleem # malappuram
  • ജഗതിയൊ രഞിനിയൊ അരായാലും
  • Reply  *  Like * Aug 30, 2011
  • prasanth # doha
  • hai bhiravan... jagathi Vs Renjini is very nice
  • Reply  *  Like * Aug 29, 2011
  • subhash # dubai
  • anna hazareyude samrathodu naam malayaalikal mukham thirikkunnathu enthukondu? namukku baus thallippolichu, officukal adichuthakarthu, policene kallerinju, 12 manikoor harthal nadathi kallukudichu kidannurangiyulla instant samrangalalle ishtam. nirahaaram kidakkan namukkevide samayavum kshamayum...
  • Reply  *  Like * Aug 24, 2011
  • epj nair # santiago
  • THIS IS A SINCERE EFFORT BY BHAIRAVA. KEEP UP THE GOOD WORK. WE EXPECT MORE AND MORE FROM YOU. ALL THE VERY BEST
  • Reply  *  Like * Aug 24, 2011