ഓട്ടിസത്തെയും വിറ്റ് കാശാക്കുന്നവര്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • hari # balussery
  • You are crazy
  • Reply  *  Like * Mar 29, 2012
  • nikhila # dubai
  • such a disgusting show..Till now i didnt watch a single episode full. Cheap game playing by the channel
  • Reply  *  Like * Mar 28, 2012
  • vineeth v # pondichery
  • rating nilanirthan enthu thara vela kanikkanum madiikkilannu ayo asianet nu....
  • Reply  *  Like 1 Likes * Mar 31, 2012
  • mathai # ernakulam
  • good expose നന്നായിട്ടുന്റു
  • Reply  *  Like * Mar 27, 2012