മന്ത്രിസാന്ദ്രത

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • yadu # uae
  • it is against the public issues & curruption.
  • Reply  *  Like * Apr 24, 2012
  • josymonlukose # jeddaha
  • josymonlukose
  • Reply  *  Like * Apr 24, 2012
  • binoy # india
  • Bhairavan I really appreciate your intention to aware the public on various issues. But don’t write from your imagination & little knowledge on a subject, this is what our medias following now. It seems your are not different from them. People (your subscribers) considering you like a genuine writer, that is the reason they subscribe your posts. Did somebody told you that Sonia had a hold in the matter which you refer here? This is your Imagination & the cause of your imagination is Mr. VS Achudan&an. He may think Sonya from Italy & ship is also from Italy. What foolishness? I never see foolish & rubbish speaking political leaders in the communist party ever before, like they have now. It’s not only one, many we can see there. They doesn’t know how to speak in a public, what they need to speak. LDF, especially CPM party just concentrating on How to blame UDF government & get back in to the power. You don’t become a follower of these rubbish things. Binoy
  • Reply  *  Like * Apr 23, 2012

  hari # india

  It is not an imagination but simple truth. The conspiracy started years back from Rome when Christan Missionaries swallowed southers & easters parts of India with enforced-Cristianity by converting poor by cheating with their money & now trying to catch hold off the Nation with Cristican leaders & fathers. Those who do that be remember that Hinduism is not a religion it's a civilization so can not be wiped off from earth using Missionary operations or by force. It had prevailed several such occations & will sustain the integrity of Hindu's another 1000 years. Jai Hind

  Reply  *  Like * Jun 5, 2012 - @ 05:06 pm

  • arun lal n.k # kerala
  • BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഭരണത്തില്‍ പങ്കാളിത്തം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പൂര്‍ണമായും ശരിയാണോ ? SO CALLED HINDU FASIST PARTY ആയ BJP യില്‍ എത്ര ന്യൂനപക്ഷക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതില്‍ എത്ര പേര്‍ നേതാക്കന്മാര്‍ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണ്ടേ ഭൈരവാ? കുറച്ചു കൂടി വിശാലമായ വീക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...
  • Reply  *  Like 1 Likes * Apr 18, 2012
  • a.thomas # dubai
  • Informative & interesting
  • Reply  *  Like * Apr 14, 2012