വട്ടായിപോയ പാട്ട്

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • vikru # mumbai
  • lol
  • Reply  *  Like * Dec 3, 2014 - @ 05:12 pm
  • wellwisher # india
  • saസ്തമങ്ങലതിനു വരികൾ മാത്രമേ നിരൂപണം നടത്താൻ കഴിയൂ .സിനിമ സംഗീതം നിരൂപണം നടത്താൻ സംഗീതം അറിഞ്ഞിരിക്കണം .
  • Reply  *  Like * Jan 14, 2014 - @ 11:01 am
  • kala # malapuram
  • എന്താ ഈയിടെയായി ഭൈരവന്‍ ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയതത്??
  • Reply  *  Like * Feb 15, 2013 - @ 08:02 pm
  • jibin # kottayam
  • ഭൈരവന്‍ എവിടേ പൊയ് മെന്റല്‍ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ആണോ ....കണ്ടിട്ട് കുറേ ആയല്ലോ
  • Reply  *  Like * Oct 27, 2012 - @ 10:10 pm
  • melvin # los angeles
  • So, keep everything traditional?!! Is that what you are suggesting?!! No change ever?!! Every song should be highly literary & poetic?!! Is there no room for any other kinds of songs & music in the L& of Malayalam?!! Why do we have to be soooo elite & "up there" all the time?!!!... Why can't we come down to earth once in a while & just enjoy the simplicity of life?!! Why does a simple song bother many people in Kerala?!! Do we always have to be extremely highly literary?!! If I enjoy listening to a simple Malayalam song, would that make me any less of a Human?!! Why do some people have to complain about everything?!! Why do some people have to see "everything different" soooo negatively?!!
  • Reply  *  Like 2 Likes * Aug 13, 2012 - @ 06:08 am