ഇത് താൻടാ ദൈവം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • maheshekm # ernakulam
  • മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായോ സമൂഹത്തെയോ മോശമായി ബാധിക്കാത്തിടത്തോളം അതിനെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭൈരവന് സച്ചിൻ ദൈവമായി തോന്നിയാൽ അതിനെ വേറൊരാൾക്ക് എത്രിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ സച്ചിനെ വികൃതമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അതിൽ സത്യമില്ലെന്നു ഭൈരവന് തോന്നുകയും ചെയ്‌താൽ ഭൈരവൻ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കില്ലേ ? അതുതന്നെ ആണ് മത വിശ്വാസികളും ചെയ്യുന്നത്
  • Reply  *  Like * Nov 18, 2017 - @ 12:11 pm
  • khader # poovar kovalam
  • ഐ ലൈക് ഭൈരവൻ സൊ much
  • Reply  *  Like * Sep 23, 2017 - @ 06:09 pm
  • calendar # kerala
  • മലയാളം കാലിണ്ടറുകൾക്കു സന്ദർശിക്കുക www.malayalamcalendars.com
  • Reply  *  Like * Jan 21, 2017 - @ 02:01 pm
  • akshata # kannur
  • പുതിയ ഒരു ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് . എല്ലാവരും ഒന്നു ട്രൈ ചെയ്യുക മലയാളം വാർത്തകൾ .
  • Reply  *  Like * Jun 29, 2016 - @ 01:06 am
  • akshata # kannur
  • പുതിയ ഒരു ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് . എല്ലാവരും ഒന്നു ട്രൈ ചെയ്യുക Malayalam News .
  • Reply  *  Like 1 Likes * Jun 29, 2016 - @ 01:06 am