നോട്ടി ഫോര്‍ട്ടീസ്

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • anantha narayanan # bangalore
  • മലയാളി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ല. എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ മലയാളി വിവരമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന്.
  • Reply  *  Like * May 29, 2012 - @ 01:05 pm
  • shinoj # kochi
  • ഞാനും യോജിക്കുന്നു...
  • Reply  *  Like * Dec 22, 2007