സദ്ദാമിന്റെ സ്വന്തം നാട്

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
    • jay # chennai
    • onnam gulf war samayathu utsavaparambil saddaminte photo lelam cheythu vittavaranu nammude ethrayum priyappetta kutti sakhakkal...allelum evideyanu vottum panavum avide chennu sakhthamayi valattuka ennanallo nammunde sakhakkalude priya vinodavum ettavum muruke pidikkunna adarsavum
    • Reply  *  Like * Oct 11, 2007