നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടുന്ന പീഡനങ്ങള്‍

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • arun # panangad
  • Bhairavo, thankal oru puli thanne. Verum puliyonnumalla. Puppuli
  • Reply  *  Like * Nov 11, 2008
  • haris mp # mumbai
  • Very good
  • Reply  *  Like * Jun 22, 2007
  • vinod # bangalore
  • Bhairava, good cartoon column aanu ningalude
  • Reply  *  Like * May 31, 2007