'അന്ധ'വിശ്വാസം

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • vinayak pratap k.s # calicut
  • 13th prathikaran entethu aaavanne... pedi nallath...pediye
  • Reply  *  Like * Jun 20, 2007
  • abhay # coimbatore
  • alloooo..........athu kollaaammmmm.......abhi....here...
  • Reply  *  Like * Jun 20, 2007
  • sajesh # bangalore
  • daivavum kodathiyum thammil b&hamillennu aranu paranjathu. ella niyamavum avidunnu undakkiyathanallo
  • Reply  *  Like * Jun 18, 2007
  • asish # coimbatore
  • hey..we can never have enough of such far-sighted,sensible & of course humorous leaders..Long live kinginikkuttan!!
  • Reply  *  Like * Jun 18, 2007
  • rajesh # delhi
  • ഭൈരവാ... ഇത് കോടതിയലക്ഷ്യം ആവുമേ..
  • Reply  *  Like * Jun 18, 2007