യഥാര്‍ത്ഥ പാര്‍ട്ടിയുടെ ശക്തി

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • anvar # dubai
  • ente bhairava....... tholpichu kalanju...... kollam.... Ella Asamsakalum nerunnu........
  • Reply  *  Like * Jul 25, 2007
  • subhash # cherpulasseri
  • Very Nice
  • Reply  *  Like * Jun 28, 2007
  • sajesh # bangalore
  • this is nothing new & i don't thing it deserves a place in samacharam its too small an incident to feature here or as a manoramite you feel happy that mathrubhumi is in the same league as per communism is considered
  • Reply  *  Like * Jun 26, 2007

  asish # coimbatore

  it doesn't really matter if bhairavan is a manoramite or an anti-communist.what really matters is that he has shown the maturity to publish it in samacharam in spite of the two dailies being arch rivals..Kudos to bhairu

  Reply  *  Like * Jun 27, 2007