തന്ത്രിയും മന്ത്രവും

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • roshan mohan # koppam
  • Good Work Mr. Bhairavan.
  • Reply  *  Like * Nov 2, 2007
  • noble # maldives
  • uggeran . enikku isttappettu adipoliyanu ketto
  • Reply  *  Like * Aug 28, 2007
  • sivadas menon # qatar
  • Fully agree with you. You are 100% right in this matter. We have no right to say "yes" or "no". Who made all these procedures & who went there to collect teh signature of God? I don't believe. Thanks.. Menon
  • Reply  *  Like * Aug 28, 2007
  • ayilur # kerala
  • എâ പള്ളീ,ഇതു കാണാനാണ്‌ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതാണ്‌ സറ്റയര്‍.ഗംഭീരമായി മുന്നോട്ടു പോവുക.എല്ലാ വിധ ആശംസകളും.
  • Reply  *  Like * Aug 27, 2007
  • aslam # kozhikode
  • uggeran . enikku isttappettu adipoliyanu ketto
  • Reply  *  Like * Jul 29, 2007