ഡോ. ശില്പാ ഷെട്ടി

Press Ctrl+ G key to toggle between English & Malayalam
  • aswin thuruthumel # united kingdom
  • Bhairavan.......nanayirikkunu....100% saaksharatha avakashapedunna nammudey ee kochu keralathilum ethupoley polathey vidditharangal nadakunundu annu nammal manasilakendiyirikkunu.....samakaleeena sabhavangaley aakshepa haasyathiloodey prathibhalikkuna oru kannadi aaavatey BHAIRAVAN...BEST WISHES
  • Reply  *  Like * Jan 13, 2008
  • vijayachandran # thiruvananthapu
  • I am very happy to visit this bhairava.in
  • Reply  *  Like * Aug 25, 2007
  • paraveen # kozhikode
  • SHAREEF........... PULLEAA NENNEA NJAN PINNE KANDOLATTOO... Mr. Aslam..Vtm k&a pennugalude padavum nokkiyirunno.....
  • Reply  *  Like * Aug 19, 2007
  • paraveen # kozhikode
  • PRAVEEN MAVOOR & ASLAM ..........pinneaa.. .. M&abudi ennariyappedunna.. Mr. Shareef VP.. njangalkkellavarkkum ishttayittoo.. chekkareaa
  • Reply  *  Like * Aug 19, 2007
  • aslam kv # kozhikode
  • hai.. enikkishtayiiiiiii
  • Reply  *  Like * Jul 29, 2007

  salim # calicut

  enikkum

  Reply  *  Like * Feb 21, 2016 - @ 09:02 pm